Privacy- en cookiebeleid

Onderhavig document is het Privacy- en Cookiebeleid van Perfect Skin Wormerveer. Dit beleid heeft betrekking op de on- en offline verwerking van uw Persoonsgegevens en de gebruikte Cookies op de Website van Perfect Skin Wormerveer. Dit document is van toepassing op alle activiteiten van Perfect Skin Wormerveer tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven. Perfect Skin Wormerveer respecteert de privacy van haar Klanten en de Bezoekers van de Website. Perfect Skin Wormerveer betracht bij de verwerking van uw Persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). Hieronder kunt u onder andere lezen welke Persoonsgegevens Perfect Skin Wormerveer verwerkt, met welke grondslag en met welk doel. U leest verder hoe Perfect Skin Wormerveer met uw Persoonsgegevens omgaat.

BEGRIPPEN

 1. Betrokkene
  Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Bezoeker van de Website of Klant van Perfect Skin Wormerveer is.
 2. Bezoeker
 3. Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de Website.
 4. Klant
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of dienst van Perfect Skin Wormerveer afneemt.
 5. Persoonsgegeven
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 6. Website
  Website van Perfect Skin Wormerveer, <www.perfectskin.nl> en elke huidige en toekomstige variant(en) hiervan.

PRIVACY

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van Persoonsgegevens in het kader van de Website en bij het uitvoeren van Diensten is, tenzij nadrukkelijk anders beschreven, Perfect Skin Wormerveer. Hieronder vallen tevens door Perfect Skin Wormerveer ingehuurde derden.

2. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van natuurlijke personen (hierna Betrokkenen) die Perfect Skin Wormerveer verwerkt in geval van online dan wel offline contact, op welke wijze dan ook, met Perfect Skin Wormerveer. Hieronder wordt mede verstaan informatie die wordt verzameld via uw bezoek aan de Website, wanneer u een afspraak heeft in de salon of wanneer u onze producten koopt. In geval op onze Website een link naar de website van derde partijen staat en u ervoor kiest deze Website te bezoeken, raden wij u aan het Privacybeleid van deze betreffende derde partij te lezen. Perfect Skin Wormerveer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Websites van derden dan wel het daarop van toepassing zijnde Privacybeleid.

3. Persoonsgegevens

Hieronder volgt een overzicht van welke persoonsgegevens in welke afzonderlijke situatie wij van u kunnen verzamelen.

Rechtstreeks verstrekte informatie
Indien u producten koopt van of een afspraak maakt bij Perfect Skin Wormerveer vragen wij altijd de volgende gegevens van u: voornaam, achternaam, post- en factuuradres, betalingsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens
Perfect Skin Wormerveer verwerkt gegevens over uw medische toestand op uw klantenkaart. Voorafgaand aan de behandeling wordt door middel van een door u in te vullen formulier voor de uitvoering van de behandeling relevante vragen gesteld over uw gezondheid, met name of u wel of niet bloedverdunners gebruikt. Deze informatie heeft Perfect Skin Wormerveer nodig om in te schatten of de door u gewenste behandeling geschikt is voor u en of er mogelijk gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn.Perfect Skin Wormerveer verwerkt geen strafrechtelijke persoonsgegevens en heeft tevens niet de intentie Diensten te verlenen dan wel gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd. Perfect Skin Wormerveer kan echter niet controleren of een Bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Perfect Skin Wormerveer zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@perfectskin.nl, dan verwijdert Perfect Skin Wormerveer deze gegevens.

Automatisch verzamelde informatie
Bij het bezoek van de Website van of online communicatie met Perfect Skin Wormerveer en aan haar gelieerde partijen kunnen er diverse technologieën gebruikt worden die automatisch of passief informatie verzamelen over uw online activiteiten. Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:Cookies
Op de website van Perfect Skin Wormerveer zijn technologieën als cookies, web beacons en mobiele apparaatidentificatiemiddelen actief om informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website. Voor meer informatie, waaronder de soorten cookies op de Website van Perfect Skin Wormerveer en hoe u cookies kunt beheren, verwijzen we u naar onderstaand Cookiebeleid van Perfect Skin Wormerveer.

Technische gegevens
Wanneer u de Website bezoekt, kunnen er persoonsgegevens over u worden verzameld.  Dit omvat informatie zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, het soort (mobiele) apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem en browsertype van uw apparaat, de instellingen voor tijdzone en locatie, taal, een unieke identificatiecode voor uw apparaat, het adres van een verwijzende website, het pad dat u aflegt door onze Website en andere informatie over uw sessie op onze Website.

Informatie ontvangen van derde partijen
Perfect Skin Wormerveer kan informatie over u verzamelen via andere bedrijven en organisaties, zoals social media bedrijven. We kunnen daarmee informatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert via social media. Door aanvullende informatie over u te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren en u voorzien van passend advies. Het is niet mogelijk via Perfect Skin Wormerveer een account aan te maken.

Geaggregeerde informatie
Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie identificeert geen specifieke persoon en is daarmee niet te herleiden tot een persoon. Perfect Skin Wormerveer gebruikt dergelijke informatie onder meer voor inzicht in websitebezoek en data-analyse.

4. Grondslag gegevensverwerking

Volgens de AVG moet iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden. Perfect Skin Wormerveer verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

Uitvoering van de overeenkomst
In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Perfect Skin Wormerveer en haar klanten is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om de door u gewenste behandeling tijdig en juist uit te kunnen voeren, rekening houdend met uw wensen en gezondheidstoestand.

Toestemming
Middels het contact opnemen per e-mail, telefoon of social media wordt toestemming voor verwerking indirect verkregen. Indien derde partijen in opdracht van Perfect Skin Wormerveer uw gegevens verwerken (‘sub verwerkers’), zal schriftelijk en voorafgaand aan deze verwerking uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor worden gevraagd. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde weer intrekken door te mailen naar info@perfectskin.nl. Hierbij geldt dat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekken rechtmatig blijft op grond van eerder gegeven toestemming.

Gerechtvaardigd belang
Perfect Skin Wormerveer kan een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden maar ook ter advisering van potentiële klanten. Het belang kan dus per gegevensverwerking verschillen. Perfect Skin Wormerveer weegt altijd haar eigen belang af tegen de belangen van betrokkene(n).

5. Doeleinden gegevensverwerking

Perfect Skin Wormerveer verwerkt persoonsgegevens uit praktische overwegingen als het inplannen en tijdig en correct uitvoeren van de door u gewenste behandeling, communicatie met haar klanten, het in good (legal) standing houden van haar onderneming en het bijhouden van administratie en facturering. Eveneens wordt middels verwerking een optimaal gebruik van de Website gerealiseerd en liggen er commerciële overwegingen aan ten grondslag zoals marketing doeleinden en het verkrijgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken. Perfect Skin Wormerveer verwerkt eveneens Persoonsgegevens om contact met klanten op te nemen en/of om te kunnen reageren op een vraag/verzoek. Voor het beheren en optimaliseren (monitoren, plaatsen van berichten en reageren op reacties) van social media accounts als ook het plaatsen van advertenties, voor inzicht in websitebezoekers en zoekgedrag, om de website te optimaliseren.Overige belangen kunnen zijn:

 • het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe diensten en behandelingen;
 • het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame;
 • in geval van een beveiligings- of productprobleem het melden aan betreffende autoriteiten;
 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving en daarover verslag uitbrengen;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidsregels;
 • een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen.

6. Opslag

Uw persoonsgegevens worden niet langer op onze mailservers en in ons CRM-bestand bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. Perfect Skin Wormerveer kan uw persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Uw Persoonsgegevens worden door Perfect Skin Wormerveer minimaal twee jaar en uiterlijk zeven jaar bewaard.

 • Gegevens als voor- en achternaam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard daar Perfect Skin Wormerveer wettelijk verplicht is deze gegevens gedurende zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit geldt eveneens voor e-mailadressen en de inhoud van e-mails.
 • Gegevens zoals IP-adressen worden door Google Analytics gebruikt om statistieken bij te houden. Hierover leest u meer in de Cookieverklaring.

7. Verwerking Persoonsgegevens door derde partijen

Uw Persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekt. Hieronder worden bijvoorbeeld social media platforms of Google geschaard. Uw persoonsgegevens kunnen door Perfect Skin Wormerveer worden gedeeld met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals bedrijfs-, professionele of technische ondersteuningsfuncties. Onder meer hostingpartijen, informatietechnologiediensten, marketing- en analysediensten. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze partners of andere derden in verband met marketing-, promotionele en andere aanbiedingen, evenals productinformatie. Perfect Skin Wormerveer heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten of zal daartoe overgaan in geval van nieuwe partijen en staat alsdan niet toe dat deze leveranciers persoonsgegevens verwerken voor enig ander doel dan het namens Perfect Skin Wormerveer verlenen van diensten. Overige gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Over u verzamelde persoonsgegevens kunnen mogelijk worden gedeeld met onderstaande categorieën van ontvangers.

Analyse- en traceringstools
Perfect Skin Wormerveer maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de Perfect Skin Wormerveer diensten te volgen, te segmenteren en te analyseren. Onder meer demografie en interest worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan krijgt Perfect Skin Wormerveer beter inzicht in bezoekersvoorkeuren op basis waarvan de website en diensten kunnen worden verbeterd. Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies en/of andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie. Gebruiksgegevens over bezoeken aan de Website van Perfect Skin Wormerveer worden op ons verzoek verzameld en met Perfect Skin Wormerveer gedeeld. Onder meer wordt het paginagebruik gemeten. Perfect Skin Wormerveer heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij verwijzen u naar het Privacybeleid van deze afzonderlijke partijen zoals vermeld in het Cookiebeleid van Perfect Skin Wormerveer voor informatie over tracking via verschillende apparaten en het ontkoppelen van uw apparaten.

Overige gevallen
In bepaalde overige gevallen kan Perfect Skin Wormerveer uw persoonsgegevens delen met derde partijen, bijvoorbeeld wanneer Perfect Skin Wormerveer wordt overgenomen door een derde partij of wanneer Perfect Skin Wormerveer van mening is dat een wettelijke verplichting vereist dat uw persoonsgegevens openbaar gemaakt dienen te worden of ter bescherming van Perfect Skin Wormerveer haar eigen rechten, eigendom en veiligheid van haar werknemers en klanten, kan zij uw persoonsgegevens openbaar maken.

8. Doorgifte derde landen

Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat Perfect Skin Wormerveer uw Persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie (hierna: EU). Dit is bijvoorbeeld het geval indien Perfect Skin Wormerveer voor de uitoefening van haar Diensten of ter ondersteuning van haar Diensten de hulp van bedrijven die in een land buiten de EU zijn gevestigd, inschakelt. Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau zoals binnen de EU. Doorgeven van uw Persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van Diensten aan dergelijke bedrijven kan slechts met uw uitdrukkelijke toestemming.

9. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen over de wijze waarop Perfect Skin Wormerveer uw Persoonsgegevens verwerkt dan wel op inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking of verwijdering van uw Persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres info@perfectskin.nl. Wij zullen u vragen om ons specifieke informatie te verstrekken, zodat we uw identeit kunnen bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan iemand die niet het recht heeft om deze te ontvangen. Hieronder leest u wat de eerdergenoemde rechten inhouden.

 • Inzage
  U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonlijke informatie vragen. Het kan zijn dat uw gegevens inmiddels zijn verwijderd, geanonimiseerd of wegens wet- en regelgeving niet (meer) beschikbaar zijn. In dat geval informeert Perfect Skin Wormerveer u direct met de reden waarom.
 • Vergetelheid
  Indien er geen wettelijke grondslag meer bestaat voor het houden van uw persoonsgegevens door Perfect Skin Wormerveer kunt u een verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens indienen. U heeft eveneens het recht om Perfect Skin Wormerveer te vragen gegevens van u te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze Website, wanneer Perfect Skin Wormerveer uw gegevens mogelijk onrechtmatig heeft verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook indien u uw eerder gegeven toestemming intrekt, is het mogelijk uw gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om (volledig) aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen. Waar dit van toepassing is zullen we u op het moment van uw verzoek hiervan op de hoogte stellen.
 • Rectificatie en aanvulling
  Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die Perfect Skin Wormerveer van u heeft onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen deze aan te passen. Perfect Skin Wormerveer zal naar aanleiding daarvan redelijke inspanning doen om deze aan te passen waar nodig en mogelijk.
 • Dataportabiliteit
  U heeft het recht om Perfect Skin Wormerveer te verzoeken de persoonsgegevens die wij hebben over u over te dragen aan uzelf of aan een derde partij die eenzelfde soort dienst verleent. Perfect Skin Wormerveer zal deze gegevens gestructureerd en machineleesbaar verstrekken. De overdraagbaarheid is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvoor wij uw toestemming in het verleden hebben ontvangen of die zijn verwerkt in het kader van een overeenkomst tussen Perfect Skin Wormerveer en u.-
 • Bezwaar
  U kunt er in bepaalde omstandigheden recht op hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat Perfect Skin Wormerveer gegevens van u verwerkt. Er zal in dat geval een afweging van het belang van Perfect Skin Wormerveer en u als betrokkene gemaakt worden om te kunnen beoordelen of de gegevensverwerking gestaakt moet worden.

10. Beveiliging

Perfect Skin Wormerveer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen Persoonsgegevens te beveiligen. Perfect Skin Wormerveer maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar systemen en de Website doorlopend te beveiligen met anti virus software die voldoet aan de actuele stand van de techniek. De online programma’s welke Perfect Skin Wormerveer gebruikt, zijn allen voorzien van wachtwoorden welke regelmatig gewijzigd worden. Daarbij hanteert Perfect Skin Wormerveer een SSL-certificaat voor de Website voor beveiligde internetverbinding.  De plug-ins welke worden gebruikt voor de Website, zijn allen te allen tijde up to date. Ook wordt er regelmatig een back up gemaakt.

11. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Met een klacht over het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookie bar met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘accepteer’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze cookieverklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Deze keuze wordt ingeladen in Google Analytics. U moet er rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

1. Wat is een cookie en waarvoor worden deze gebruikt?

Perfect Skin Wormerveer maakt op de Website gebruik scripts, webbeacons en cookies. Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om de Website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur. Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op de Website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die met pagina’s van deze Website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op de gehele Website van Perfect Skin Wormerveer zijn cookies actief. Vanaf het moment van plaatsing op uw computer, hebben cookies een bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking hiervan, verwijdert uw browser de cookies. In sommige gevallen is de geldigheidsduur gelijk aan de browsersessie. In andere gevallen blijven de cookies langer op uw computer staan zodat zij bij een volgend bezoek aan onze Website uitgelezen kunnen worden. Indien door Perfect Skin Wormerveer gebruik gemaakt wordt van deze laatstgenoemde cookies, worden de verzamelde Persoonsgegevens conform de Privacy- en cookieverklaring verwerkt. Gemakshalve zal de term ‘cookies’ hierna worden gebruikt om bovenstaande bestanden aan te duiden.

2. Welk(e) type(n) cookies gebruikt Perfect Skin Wormerveer?

Er bestaat een aantal verschillende soorten cookies. Bijvoorbeeld functionele, analytische, affiliate, sessie, tracking, social media cookies. Perfect Skin Wormerveer gebruikt de volgende typen cookies:
Technisch noodzakelijke cookies (Functionele cookies)
Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de Diensten van Perfect Skin Wormerveer te laten functioneren en uw bezoek aan de Website makkelijker te maken door middel van uw instellingen te onthouden. U hoeft niet steeds opnieuw informatie in te voeren bij elk bezoek. Perfect Skin Wormerveer gebruikt deze cookies om informatie te achterhalen over het aantal (unieke) Bezoekers. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

Tracking en Analytische cookies
Via de Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Perfect Skin Wormerveer gebruikt deze dienst om bij te houden welke bezoekers (demografie), hoe bezoekers de Website gebruiken en om hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Perfect Skin Wormerveer heeft hier geen invloed op. Perfect Skin Wormerveer heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet volledig meegegeven. De gebruikte namen voor deze cookies zijn _gid en_gat en de verkregen informatie wordt maximaal 26 maanden bewaard. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens. Perfect Skin Wormerveer heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en heeft Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Perfect Skin Wormerveer maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming. Voor meer informatie over cookies van Google en hun geldigheidsduur, lees hier. Om uzelf af te melden voor gegevens verzameling door Google Analytics, klik hier. Voor algemene informatie over het gebruik van cookies door Google klik hier.

3. Aanpassen cookie instellingen

Via uw browserinstellingen kunt u het gebruik van cookies door de websites van Perfect Skin Wormerveer en/of derde partijen weigeren. Geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst, kunt u eveneens via deze instellingen realiseren. Voor elke browser en computer die u gebruikt, dient u de instellingen afzonderlijk aan te passen. De wijze van aanpassen van de instellingen verschilt per browser. U kunt de helpfunctie van uw browser raadplegen. Eveneens wordt op verscheidene websites meer uitleg gegeven over cookies en de wijze van aanpassen, zie hieronder bij ‘meer informatie’. Cookies van specifieke partijen uitzetten, kan via www.youronlinechoices.eu. Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het gebruiksgemak van de Website kunnen verminderen wanneer u de instellingen heeft aangepast.

4. Meer informatie?

Meer informatie over cookie-instellingen Chrome, meer informatie over cookie-instellingen Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer, meer informatie over cookie-instellingen Safari (Desktop)
Meer informatie over cookie-instellingen Safari (Mobile), meer informatie over cookie-instellingen Opera
Meer informatie over cookie-instellingen Opera Mobile, meer informatie over cookie-instellingen Android Browser

WIJZIGINGEN

Perfect Skin Wormerveer kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan dit Privacy- en Cookiebeleid indien dit noodzakelijk blijkt om compliant te zijn en blijven met wet- en regelgeving of in het kader van (uitbreiding van) de door Perfect Skin Wormerveer aangeboden Diensten. Het is raadzaam regelmatig het beleid te raadplegen. De meest actuele versie vindt u op de Website.